01 Jan, 2021

स्नातकोत्तर तह शिक्षाशास्त्र (M Ed) संकाय तर्फ प्रथम सेमेष्टरको आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।