05 Apr, 2021

गण्डकी प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय पोखराको अपाङ्ग छात्रवृति सम्बन्धी सूचना ।

गण्डकी प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय पोखराको अपाङ्ग छात्रवृति सम्बन्धी सूचना । सम्बद्ध विद्यार्थीहरुले क्याम्पस प्रशासनमा सम्पर्क गरी निवेदनको ढाँचा प्राप्त गर्ने सकिनेछ ।
क्याम्पस प्रमुख

अपाङ्ग-छात्रबृत्तिका-लागि-दरखास्त-आव्ह्वान-सम्बन्धी-सूचना.pdf