12 Dec, 2021

स्नातक प्रथम ( मानविकी तर्फ प्रथम र तेस्रो) आन्तरिक परीक्षाको समय तालिका ।